Friesland, literatuur
1 2 3 4 5 6  
Yn `e wyn. Literere thriller.

Yn `e wyn. Literere thriller.

Akkerman, Hobbe e.a.

Euro 4.00
Wankend ljocht.

Wankend ljocht.

Akkerman, P.

Euro 5.00
Foar de lins. Forhalen.

Foar de lins. Forhalen.

Akkerman, Paulus.

Euro 4.50
De Kunstenaar.

De Kunstenaar.

Akkerman, S.P.

Euro 3.50
Mensen in Friesland.

Mensen in Friesland.

Akkerman, S.P.

Euro 4.00
De 100 mooiste Friese gedichten.

De 100 mooiste Friese gedichten.

Bilker, Jetske en Meerburg, Babs Gezelle.

Euro 7.50
Wa fertelt de takomst?

Wa fertelt de takomst?

Boelens, Corry.

Euro 4.00
Obe Postma (1868-1963).

Obe Postma (1868-1963).

Breuker, Ph. H. e.a.

Euro 3.00
Stoarm oer Fryslan.

Stoarm oer Fryslan.

Brolsma, Liuwe.

Euro 4.50
Ioana. Ferhalen.

Ioana. Ferhalen.

Brolsma, Ulke.

Euro 4.00
Syn greate kammeraet.

Syn greate kammeraet.

Brouwer, Abe.

Euro 7.00
Ljochte nachten.

Ljochte nachten.

Brouwer, Gerben.

Euro 4.50
Oer Obe Postma.

Oer Obe Postma.

Brouwer, J.H., Wadma

Euro 3.00
Fryslan sjongt!

Fryslan sjongt!

Burg, S.F. van der e.a.

Euro 4.00
Wy hawwe gjin goud. Gedichten.

Wy hawwe gjin goud. Gedichten.

Couperus, Johannes.

Euro 4.00
Jild en eare.

Jild en eare.

Cuperus, Watse.

Euro 3.50
De Fryske Thyl Ulespegel.

De Fryske Thyl Ulespegel.

Dijkstra, Waling.

Euro 6.00
1 2 3 4 5 6